Lelkiség

Imádságok, köszönések

Reggeli istentisztelet /Utrenye/

Reggeli istentisztelet (Ορθρος -- Utrenye)
A Pap epitrachelionban az ambonra jön és a bezárt királyi ajtó előtt énekli:

Pap: Dicsőség a szent, egyvalóságú, elevenítő és feloszthatatlan Háromságnak, (az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek), mindig, most és mindenkor s örökkön-örökké.

Nép: Ámen.
Dicsőség a magasságban Istennek, / békesség a földön és jóakarat az embereknek! (háromszor) Uram nyisd meg ajkaimat / és szám a te dicséretedet fogja hirdetni! (kétszer)

3. Zsoltár

Uram, mennyire megsokasodtak, kik engem szorongatnak. / Sokan támadnak ellenem.
Sokan mondják lelkemnek: / nincs neki szabadulása az ő Istenében.
Te pedig Uram, én oltalmazóm vagy; / én dicsőségem, ki fölemeled fejemet.
Szómmal az Úrhoz kiáltottam; / és meghallgatott engem az ő szent hegyéről.
Én szenderegtem, és mély álomban voltam, / és fölkeltem; mert az Úr megtartott engem.
Nem félek az engem környező nép ezreitől; / kelj föl Uram, szabadíts meg engem, én Istenem!
Mert te verted meg mind, kik ok nélkül ellenkeztek velem; / a bűnösök fogait összetörted.
Az Úré a szabadítás, / és népeden a te áldásod.
Én szenderegtem és mély álomban voltam, / és fölkeltem; mert az Úr megtartott engem.

Zsoltárok után:
Dicsőség… Most és... Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked Isten!

Pap: Békességben könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Az egész világ békességéért, Isten szentegyházainak jólétéért és mindnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Ezen szent hajlékért s mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és istenfélelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Istenszerető Szilárd püspökünkért, a tisztes áldozópapságért, a Krisztus szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Ezen városért (községért), minden városért, községért és vidékért, s az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A levegőnek kedvező mérsékletéért, a föld terményeinek bőségéért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért s ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Oltalmazz. ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!
Nép: Néked Uram!

Pap: Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Nép: Ámen.

Pap: Isten az Úr, és megvilágosít minket! / Áldott, ki az Úr nevében jő!

A nép a tropárokat majd a kathizmákat énekli.

Sokirgalmú Ének

Dicsérjétek az Úr nevét, (alleluja!) / dicsérjétek szolgák az Urat! / (szolgák az .Urat / alleluja, / alleluja, alleluja!) Kik az Úr házában álltok, a mi Istenünk házának tornácaiban! / (tornácaiban alleluja, / alleluja, alleluja!) Uram, a te neved örök; Uram, a te emlékezeted nemzedékről nemzedékre! / (nemzedékről nemzedékre, ; alleluja, / alleluja, alleluja!) Áldott legyen az Úr Sionból. Ki Jeruzsálemben lakik! / (ki Jeruzsálemben lakik, / alleluja, / alleluja, alleluja!) Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, (alleluja!) / mert örökkévaló az ő irgalmassága! / (Alleluja, alleluja!) Ki a földet megerősítette a vizek fölött, (alleluja!) / mert örökkévaló az ő irgalmassága! / (Alleluja, alleluja!) Ki megverte Egyiptomot elsőszülötteivel; (alleluja!) / mert örökkévaló az ő irgalmassága! / (Alleluja, alleluja!) Ki bevetette Fáraót és haderejét a Vörös tengerbe; (alleluja!) / mert örökkévaló az ő irgalmassága! / (Alleluja, alleluja!) Mivel a mi lealáztatásunkban megemlékezett rólunk; (alleluja!) / mert örökkévaló az ő irgalmassága! / (Alleluja, alleluja!) És megszabadított minket ellenségeinktől, (alleluja!) / mert örökkévaló az ő irgalmassága! / (Alleluja, alleluja!) Adjatok hálát az ég Istenének! (Alleluja!) / Mert örökkévaló az ő irgalmassága. / (Alleluja, alleluja!)

Feltámadási Magasztaló Ének

Elővers: Áldott vagy te, Uram, / taníts meg engem a te igazságaidra!
Az angyalok gyülekezete elámult, / látván, hogy te Üdvözítőnk, / a holtak közé számíttatol, / s hogy a halál erejét megtörted / s Ádámot is magaddal fölemelted, / s a pokoltól / megszabadítottál mindenkit.

Miért vegyítitek / bánatos könnyekkel / a drága kenetet, ó tanítványok? / Hisz a síron tündöklő angyal / a kenethozó asszonyoknak kijelenté: / Lássátok az üres sírboltot / és értsétek meg, / hogy az Üdvözítő / föltámadt a sírból.

Korán reggel / a kenethozók könnyezve / siettek a te sírodhoz, / de eléjük állt az angyal és örvendezve mondá: / A kesergés ideje elmúlt, ne sírjatok; / de a föltámadást / az apostoloknak hirdessétek!

A kenethozó asszonyok / eljövén a te sírodhoz, Üdvözítőnk, / és siránkozának, / az angyal pedig szólván hozzájuk mondá: / Mit keresitek az élőt a holtak között? / Ő mint Isten, / föltámadt a sírból.

Dicsőség…
Imádjuk az Atyát / s a Fiút és a Szentlelket, / az egyvalóságú / Szentháromságot, / a szeráfokkal kiáltván föl: / Szent, / szent, / szent vagy Uram!

Most és…
Életadót szülvén, ó Szűz! / Ádámot a bűntől megtisztítottad, / s Évának gyötrelem helyett / örömöt ajándékoztál; / az élettől elesetteket pedig / arra ismét méltókká tette / a tőled megtestesült / igaz Istenember.
Alleluja! / Alleluja, alleluja! / Dicsőség néked Isten!

Ha az utasítás előírja, akkor a Felmeneteli ének következik.

Felmeneteli Ének

Ifjúságomtól kezdve / sok rossz indulat ostromol engem; / de te magad védelmezz / és üdvözíts engem, Üdvözítőm!
Akik Siont gyűlölik, / megszégyeníti az Úr őket / s mint a száraz fű, / tűz által megemésztetnek.

Dicsőség…
A Szentlélek, / ki megelevenít és megszentel minden lelket, / a Háromság egységében / az Atyával és Fiúval / titkosan együtt tündöklik.

Most és…
A Szentlélek / ömleszti a kegyelem árját / s italával minden teremtményt / megelevenít.

Az előénekes vasárnap reggel Ipakojt énekel, majd a:

Pap: Figyelmezzünk! Békesség mindnyájatoknak! Bölcsesség figyelmezzünk!

A nép prokiment énekli.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Mert szent vagy te, mi Istenünk, s a szentekben nyugszol, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Nép: Ámen.

Pap: Minden lélek dicsérje az Urat!

Nép, a prokimen dallamán:
Nép: Minden lélek dicsérje az Urat!

Pap: Hogy a szent evangélium meghallgatására méltónak találtassunk, békességben könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram irgalmazz! Uram irgalmazz! Uram irgalmazz!

Pap: Békesség mindnyájatoknak!
Nép: És a te lelkednek!

Pap: Bölcsesség igazhívők, hallgassuk a szent evangéliumot Szent N. evangéliumának olvasása.
Nép: Dicsőség néked Uram, dicsőség néked!

Pap: Figyelmezzünk!

A Pap az oltárnál olvassa az evangéliumot. Evangélium után:

Nép: Dicsőség néked Uram, dicsőség néked!

Vasárnapokon a Pap imádkozza:

Látván Krisztus föltámadását, az egyedül bűnnélküli Úr Jézust imádjuk. Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, és szent föltámadásodat énekeljük és dicsőítjük, mert te vagy a mi Istenünk és kívüled mást nem ismerünk, a te nevedet nevezzük. Jertek minden hívek, hajoljunk meg Krisztus szent föltámadásának, mert íme, Kereszt által lőn az egész világ öröme. Mindenkor áldva az Istent, énekeljük az ő feltámadását, mert a megfeszíttetést elszenvedvén, halállal megrontotta a halált.

Utána nyomban következik az 50. zsoltár. Ha pedig nincs vasárnap, ugyanez mindjárt az evangélium után következik: Könyörülj rajtam! Isten… A zsoltár alatt a Pap az evangéliumos könyvet csókolásra nyújtja a híveknek, kik a zsoltár befejezése után a következőket éneklik.

Közvasárnapokon
Sztihira, 6. hang. Dicsőség…
Szent apostolaidnak imádságai által, / irgalmas Urunk, / tisztíts meg minket a mi bűneink sokaságától!

Most és...
A legszentebb Istenszülőnek imádságai által, / irgalmas Urunk, / tisztíts meg minket a mi bűneink sokaságától!

Elővers: Könyörülj rajtam Isten a te nagy irgalmasságod szerint és könyörületed sokasága szerint töröld el gonoszságomat! Föltámadt Jézus a sírból, / mint előre megmondá, / adván nekünk örök életet, / és gazdag kegyelmet.

Az Úr ünnepein minden az ünnepi előírásból.

Nagyböjtben
Sztihira, 8. hang. Dicsőség…
A bűnbánat ajtaját nyisd meg nékem életadó Urunk, / mert az én lelkem virraszt a te szent hajlékodban, / mert saját testem hajlékát megfertőztetve viselem, / de mint irgalmas, / a te jóságos kegyelmeddel / tisztíts meg engem!

Most és…
Az üdvösség útjára taníts engem, Istenszülő, / mert gyalázatos vétkekkel szennyeztem be lelkemet / és tunyaságban töltöttem életemet, / de imádságaid által tisztíts meg engem / minden tisztátalanságtól!

Elővers, 6. hang: Könyörülj rajtam Isten a te nagy irgalmasságod szerint és könyörületed sokasága szerint töröld el gonoszságomat! Gonosz cselekedeteimnek sokaságára gondolván, / én megátalkodott bűnös, / remegek az ítéletnek rettenetes napjától, / de egyszersmind bízva a te kimeríthetetlen kegyelmedben, / Dávid király szavaival kiáltok hozzád: / Könyörülj rajtam Isten / a te nagy irgalmasságod sokasága szerint!

Pap: Üdvözítsd Isten a te néped és áldd meg örökségedet, / látogasd meg világodat kegyelmeddel és irgalmasságoddal, emeld fel az igazhitű kereszténység hatalmát, küldd le reánk a te bőséges malasztidat, a mi legtisztább Királynénk, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriának könyörgései által; a te drága és elevenítő keresztednek erejével; a tiszteletreméltó testnélküli mennyei erőknek oltalma által; a tisztes és dicső próféta, előkövet és keresztelő Jánosnak; a szent nevezetes és minden dicséretre méltó apostoloknak; szent atyáink, az egész egyház nagy tanítói és püspökeinek: Nagy Bazil, Gergely a hittudós, Aranyszájú Jánosnak, Atanáz és Cirillnek; és a liceabeli myrai főpüspök, csodatevő Szent Miklós atyánknak; a szent és jó győzelmű vértanúknak; szent életű és isteni ihlettségű atyáinknak; barlanglakó Antal és Teodóznak, és minden szenteidnek közbenjárása által, kérünk téged nagyirgalmú Urunk, hallgass meg minket, hozzád esedező bűnösöket, és könyörülj rajtunk!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Pap: Uram, irgalmazz! (hatszor)
Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: A te egyszülött Fiadnak irgalma, könyörülete és emberszeretete által, kivel áldott vagy, legszentebb jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Nép: Ámen.

A nép a Kánont énekli.

A kánon VIII. éneke után a katavásziához elővers:
Dicsérjük, áldjuk, imádjuk az Urat, énekeljük az Urat és magasztaljuk őt mindörökké!

A kánon IX. éneke előtt az Istenszülő ikont tömjénezve énekli:

Pap: Az Istenszülőt és világosság Anyját énekekben magasztaljuk!

Nép: Magasztalja az én lelkem az Urat, / és örvendez lelkem az én üdvözítő Istenemben!

Minden vers után énekelve:
Ki a keruboknál tiszteltebb / és a szeráfoknál / hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, / ki az Istent, az Igét / sérülés nélkül szülted. / téged valóságos Istenszülő, magasztalunk!

Versek:
Mert megtekintette szolgálójának alázatosságát, / íme mostantól boldognak hirdet engem minden nemzedék! — Ki a keruboknál...

Mert nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas, kinek szent az ő neve, / és az ő irgalmassága nemzedékről nemzedékre száll az őt félőkön. — Ki a keruboknál ...

Hatalmas dolgot cselekedett az ő karjaival, / elszélesztette a szívük szándékában kevélykedőket. — Ki a keruboknál...

Levetette a hatalmasokat a fejedelmi székből és fölmagasztalta az alázatosakat; / az éhezőket betöltötte jókkal és a gazdagokat üresen bocsátá. — Ki a keruboknál ...

Oltalmába vette Izraelt, az ő szolgáját megemlékezvén irgalmasságáról, / amint szólott atyáinknak, Ábrahámnak és az ő ivadékának örökre. — Ki a keruboknál...

Pap: Szent az Úr, a mi Istenünk! (háromszor).

Nép prokimen dallamon:
Szent az Úr, a mi Istenünk! / Szent az Úr, a mi Istenünk! / Szent az Úr, a mi Istenünk!

Az előénekes a Fényéneket énekli:

Minden lélek dicsérje az Urat! / Dicsérjétek az Urat a mennyekben! / Dicsérjétek őt a magasságban! / Téged illet, Isten, az ének. Dicsérjétek őt minden angyalai, / dicsérjétek őt minden seregei! / Téged illet, Isten az ének.

Előversek a dicséreti sztihirákhoz:

Ez dicsősége minden szenteinek.

150. zsoltár

Dicsérjétek az Urat, az ő szenteiben, / dicsérjétek őt az ég erős boltozataiban!
Dicsérjétek őt hatalmasságában, / dicsérjétek őt nagyvoltának sokasága szerint!
Dicsérjétek őt harsona szóval, / dicsérjétek őt hárfán és citerán!
Dicsérjétek őt dobbal és énekkarban, / dicsérjétek őt húrokon és hangszereken.
Dicsérjétek őt hangos szavú cimbalmokon, dicsérjétek őt a vígasság cimbalmán. / Minden lélek dicsérje az Urat!
Kelj föl Uram, emeld föl kezedet, / ne feledkezzél el a szegényekről örökre!
Hálát adok neked Uram teljes szívemből, / elbeszélem minden csodádat.

Most és... 2. hang:
Áldásteljes vagy te Istenszülő Szűz, / mert a tőled megtestesült a poklot meghódítá; / Ádámot visszahívta, / az átkot megszüntette, / Évát fölszabadította s a halált holttá tette, / és bennünket új életre ébresztett. / Azért énekelve kiáltjuk: / Áldott vagy Krisztus Istenünk, / ki ezeket így akartad, dicsőség néked!

Pap: Dicsőség neked Isten, ki földerítetted nekünk a világosságot!

Nagy Doxologia

Dicsőség a magasságban Istennek, / és békesség a földön jóakarat az emberekben! / Dicsérünk téged, áldunk téged, imádunk és dicsőítünk téged. / Hálát adunk néked a te nagy dicsőségedért, Urunk, mennyei Királyunk! / Mindenható Atyaisten, egyszülött Fiú, / Úr Jézus Krisztus és Szentlétek Úristenünk! / Isten báránya, az Atyának Fia, / ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk; / ki elveszed a világ bűneit, fogadd el a mi imádságainkat; / ki ülsz az Atyának jobbján, könyörülj rajtunk; / mert egyedül te vagy szent / te egyedül Úr, / Jézus Krisztus, az Atyaisten dicsőségére. Ámen.
Mindennap áldunk téged és dicsérjük nevedet örökké és mindörökkön-örökké. / Add Urunk, hogy e napon minden bűntől megőrizzük magunkat! / Áldott vagy te Urunk, atyáinknak Istene! / dicséretes és dicsőséges a te neved mindörökké. Ámen. / Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, / amint tebenned bíztunk! / Áldott vagy te, Urunk taníts meg minket a te igazságaidra! / Áldott / vagy te, Uralkodó, oktass bennünket a te igazságaidra! / Áldott / vagy te, Szent világosíts meg minket a te igazságaiddal! Uram, menedékünk voltál nekünk nemzedékről nemzedékre.
Én mondám: / Uram irgalmazz nekem és gyógyítsd meg az én lelkemet, mert vétkeztem teellened. Hozzád menekülék, Uram, taníts meg engem, hogy a te akaratodat cselekedjem, / mert te vagy az én Istenem, / mert nálad van az életnek forrása, / és a te világosságodban látjuk meg a világosságot. / Nyújtsd kegyelmedet a téged ismerőknek!

Egyszer a pap, kétszer a nép.
Pap: Szent Isten, / szent Erős, / szent Halhatatlan / irgalmazz nekünk!

Tropár 1., 3., 5. vagy 7. hangon.
Ma lett a világ üdvössége! / – énekeljük a sírból föltámadottnak / és életünk kezdőjének; / mert ő halállal megtörvén a halált, / győzelmet ajándékozott nekünk és gazdag kegyelmet!

Tropár 2., 4., 6. vagy 8. hangon.
Föltámadván a sírból / és szétszaggatván a pokol kötelékeit, / megszüntetted, Uram, a halálos kárhozatot, / és mindenkit megszabadítottál az ellenség hálójából; / és megjelenvén apostolaidnak, / elküldted őket az evangélium hirdetésére, / miáltal békét szereztél az egész világnak, / egyedül irgalmas!

Pap: Könyörülj rajtunk, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj!
Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Pap: Könyörögjünk még istenszerető Szilárd püspökünkért, lelkiatyáinkért s Krisztusban minden atyánkfiáért!
Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Könyörögjünk még az itt jelenlévő s tőled nagy és bő kegyelmeket váró népért, a mi jótevőinkért és minden igazhitű keresztényért!
Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Mert irgalmas és emberszerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Nép: Ámen.

Pap: Teljesítsük reggeli könyörgésünket az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Oltalmazz. ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy ezen egész napot tökéletesen szentül, békességben és vétek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól!
Nép: Add meg, Uram!

Pap: A békesség angyalát, a hűséges vezetőt, lelkünk és testünk őrzőjét kérjük az Úrtól!
Nép: Add meg, Uram!

Pap: Bűneink és vétségeink bocsánatát és elengedését kérjük az Úrtól!
Nép: Add meg, Uram!

Pap: Jókat és hasznosakat lelkünknek és a világnak békességet kérjünk az Úrtól!
Nép: Add meg, Uram!

Pap: Hogy életünknek hátralevő részét békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól!
Nép: Add meg, Uram!

Pap: Hogy életünket keresztény módon, gyötrelem és szégyen nélkül végezzük be, s hogy Krisztus félelmetes ítélőszéke előtt jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól!
Nép: Add meg, Uram!

Pap: Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!
Nép: Néked, Uram!

Pap: Mert az irgalom, könyörület és emberszeretet Istene vagy és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Nép: Ámen.

Pap: Békesség mindnyájatoknak!
Nép: És a te lelkednek!

Pap: Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak!
Nép: Néked, Uram!

Pap: Mert téged illet, hogy könyörülj rajtunk s üdvözíts minket Istenünk és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Nép: Ámen.

Pap: Bölcsesség!
Nép: Adj áldást!
Pap: Krisztus, a mi Istenünk ki áldott és dicsőített öröktől fogva.
Nép: Tedd erőssé, Isten, az igaz katolikus hitet örökkön-örökké!

Pap: Legszentebb Istenszülő üdvözíts minket!
Nép: Ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, az Igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Istenszülő magasztalunk!

Vagy ünnepi magasztalás.

Pap: Dicsőség neked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked!
Nép: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Adj áldást uram!

A pap az elbocsátó imádságot mondja.

Nép: Ámen.

Pap: Az Úr áldása reátok az ő kegyelmével és emberszeretetével mindig, most és mindenkor és örökkön-örökké.
Nép: Ámen.

 

Image

Kapcsolat

3780 Edelény, Újtemplom út 8.
+36 (48) 341-821
+36 (30) 749-6224
10701238-65647965-51100005

Bejelentkezés