Lelkiség

Imádságok, köszönések

Köszönések

Általában

Dicsőség Jézus Krisztusnak! – Dicsőség mindörökké!

 

Karácsonykor

Krisztus születik! – Dicsőítsétek!

 

Húsvéti időben

Feltámadt Krisztus! – Valóban feltámadt!

 

Mirováláskor

Krisztus közöttünk! – Van és lesz!

Imák a szentgyónáshoz kapcsolódóan

Gyónom a mindenható Istennek és Isten előtt neked, lelki atyám, hogy utolsó gyónásomtól fogva ezeket a bűnöket követtem el. Utoljára … gyóntam.

 

Előbb, tehát azt mondd el, mikor gyóntál utoljára. Utána töredelmes lélekkel szedd sorba mindazokat a vétkeket, amelyeket emléked szerint ebben az időszakban elkövettél. Lehetőleg semmit se hagyj ki. Ha véletlenül mégis valami kimarad, ami óhatatlan, a záróimába belefoglalod azokat is. Nagyon fontos viszont, hogy tudatosan semmit ne hagyjál ki, mert az érvénytelenné tenné a szentgyónást! A töredelmes lélek igyekszik mindent bűnét összeszedni, és sohasem azokat vagy önmagát mentegetni, hogy meggyónva szabaduljon tőlük.

 

Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a végtelenül jó és szeretetreméltó Istenemet megbántottam. Erősen fogadom, hogy a bűnt és a bűnre vezető alkalmat kerülöm. Kérek üdvös elégtételt és feloldozást!

 

Ima áldozás előtt

Hiszem Uram és vallom, hogy te vagy valóban Krisztus, az élő Istennek Fia, ki a világra jöttél üdvözíteni a bűnösöket, aki között első én vagyok.A te titkos vacsorádnak részesévé fogadj ma engem; mert nem mondom ki ellenségeimnek a titkot, sem csókot nem adok neked, mint Júdás, hanem mint ama gonosztevő megvallak téged: Emlékezzél meg rólam Uram, midőn eljössz a te országodba.emlékezzél meg rólam Uralkodó, midőn eljössz a te országodba.Emlékezzél meg rólam Szent, midőn eljössz a te országodba.Ne váljék Uram ítéletemre vagy kárhozatomra a te szent titkaidban való részesülés, hanem lelkem és testem meggyógyulására.Hiszem, Uram, és vallom, hogy ez, amiben most részesülök, valóban a te valóságos és legtisztább tested s a te valóságos elevenítő véred. Kérlek, add, hogy ezeket méltóan vegyem magamhoz bűneim bocsánatára s az örök életre. Amen.

Szokásos kezdet

Áldott a mi Istenünk † öröktől fogva most és mindenkor és örökkön-örökké!Ámen.

Dicsőség † Néked , Istenünk, dicsőség Néked!

MENNYEI KIRÁLY, Vigasztaló, igazságnak Lelke, / Ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, / minden jónak kútfeje és az életnek megadója, / jöjj el és lakozzál mibennünk, / és tisztíts meg minket minden szennytől, / és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

SZENT ISTEN, † szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk!Szent Isten, † szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk!Szent Isten, † szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és † Fiúnak és Szentléleknek, / most és mindenkor és örökkön-örökké! Ámen. Szentháromság, könyörülj rajtunk! / Urunk, tisztíts meg bűneinktől! / Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! / Szent, tekintsd és gyógyítsd meg beteg-ségeinket a Te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!Dicsőség az Atyának és † Fiúnak és Szentléleknek, / most és mindenkor és örökkön-örökké! Ámen.

MI ATYÁNK, Aki a mennyekben vagy, / szenteltessék meg a Te neved! / Jöjjön el a Te Országod! / Legyen meg a Te akaratod, / amint a mennyben, úgy a földön is! / Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma! / És bocsásd meg vétkeinket, / miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek! / És ne vígy minket kísértésbe, / de szabadíts meg a gonosztól!Mert Tiéd az Ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és † Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.Uram, irgalmazz! (12-szer)Dicsőség az Atyának és † Fiúnak és Szentléleknek, / most és mindenkor és örökkön-örökké! Ámen.

Jertek, imádjuk † a mi Királyunkat és Istenünket!Jertek, imádjuk † Krisztust, a mi Királyunkat és Istenünket!Jertek, boruljunk le és imádjuk † magát Jézus Krisztust, a mi Királyunkat, Urunkat és Istenünket!

 

Hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, / mennynek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében. / És az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött Fiában, / ki az Atyától öröktől fogva született, / világosság világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, / aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egyvalóságú, ki által mindenek lettek. / Aki miérettünk, emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott / és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. / És megfeszíttetett miérettünk Poncius Pilátus alatt, / és szenvedett és eltemettetett és feltámadott harmadnapon az Írások szerint. / És fölment a mennyekbe és ül az Atyának jobbján, / és ismét eljövend dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. / És a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától és Fiútól származik, / ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőíttetik, ki szólott a próféták által. / Hiszek egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban. / Vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára. / Várom a holtak föltámadását / és a jövendő örök életet. Ámen.

Image

Kapcsolat

3780 Edelény, Újtemplom út 8.
+36 (48) 341-821
+36 (30) 749-6224
10701238-65647965-51100005

Bejelentkezés