Lelkiség

Imádságok, köszönések

Hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, / mennynek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében. / És az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött Fiában, / ki az Atyától öröktől fogva született, / világosság világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, / aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egyvalóságú, ki által mindenek lettek. / Aki miérettünk, emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott / és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. / És megfeszíttetett miérettünk Poncius Pilátus alatt, / és szenvedett és eltemettetett és feltámadott harmadnapon az Írások szerint. / És fölment a mennyekbe és ül az Atyának jobbján, / és ismét eljövend dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. / És a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától és Fiútól származik, / ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőíttetik, ki szólott a próféták által. / Hiszek egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban. / Vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára. / Várom a holtak föltámadását / és a jövendő örök életet. Ámen.

Image

Kapcsolat

3780 Edelény, Újtemplom út 8.
+36 (48) 341-821
+36 (30) 749-6224
10701238-65647965-51100005

Bejelentkezés